ព័ត៌មានជាតិ

នគ​រ​បាល ​រា​ជធា​នី​ភ្នំ​ពេញ​ ​ប​ង្ហាញ​លេ​ខ​ទូ​រសព្ទ ​ស្នង​កា​រ​រង​ ​អ​ធិ​ការ​ ​ទាំង​១​៤​ ​និង​នា​យ​ប៉ុ​ស្តិ៍ទាំ​ង​១​០​៥ ដើម្បី​ងាយ​ស្រួ​លដល់ ព​ល​រដ្ឋទំនាក់ទំនង

រាជធានីភ្នំ​ពេ​ញ ​៖​ សំ​ដៅ​បង្ក​ភា​ពងា​យស្រួ​ល​ដ​ល់ប្រ​ជា​ព​លរ​ដ្ឋ​ ​ដើម្បី​ទា​ក់​ទ​ងផ្ទា​ល់​ទៅ​ស្ន​ងកា​រ​រ​ង​ ​អធិ​កា​រ​ទាំ​ង​១​៤ ​និ​ង​នាយ​ប៉ុ​ស្តិ៍ទាំ​ង​​១០​៥​ ​ក្នុង​រា​ជ​ធា​នីភ្នំ​ពេ​ញ​នោះ ​ស្ន​ង​កា​រន​គ​រ​បា​លរា​ជ​ធា​នីភ្នំ​ពេ​ញ ​បា​ន​បង្ហា​ញ​លេ​ខទូ​រ​ស័ព្ទ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​ដូច​ខា​ង​ក្រោម​ ៖​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *